Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Địa chỉ: 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3856 270 - 3512 237
Fax: (0254) 3856 137
Email: cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Website: cangvuhanghaivungtau.gov.vn

Các phòng nghiệp vụ:

Nhận xét