Bài đăng

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Phú Mỹ

Địa chỉ: phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ

Phòng Tổ chức hành chính (Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu)

Địa chỉ: 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu

Phòng Thủ tục tàu thuyền (Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu)

Địa chỉ: 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu

Phòng Tài vụ (Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu)

Địa chỉ: 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu

Phòng Thanh tra (Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu)

Địa chỉ: 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu

Phòng Pháp chế (Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu)

Địa chỉ: 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu

Phòng An toàn - An ninh hàng hải (Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu)

Địa chỉ: 56 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu