Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Phú Mỹ

Địa chỉ: phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 093 - 3893 126
Bộ phận thủ tục: 0918 014 066
Website: cangvuhanghaivungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này