Nước mía Ghế Lùn

Địa chỉ: 113 Trưng Nhị, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0972 460 538

Nước mía Foody.vn

Nhận xét