Hầm rượu Eden

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 377

nhà hàng karaoke foody.vn

Nhận xét