UBND Phường 8, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 137 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3859 358
Fax: (0254) 3580 046
Email: phuong8@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này