Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 28B Thi Sách, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3523 394
Fax: (0254) 3852 413
Website: quantracmoitruongvungtau.com

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch quan trắc môi trường thường xuyên và đột xuất trên đất liền, biển, đảo thuộc địa bàn tỉnh. Tổ chức giám định về môi trường theo yêu cầu của các ngành, các cấp phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Tổ chức thu thập, quản lý, thống kê, lưu trữ và cung cấp dữ liệu về môi trường; xây dựng, cập nhật, duy trì và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường của tỉnh. Tiếp nhận, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, số liệu quan trắc từ các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh; phổ biến thông tin, số liệu quan trắc môi trường cho cộng đồng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này