Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 4 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 759
Fax: (0254) 3852 759
Email: mttqvungtau@baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét