UBND phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ

Địa chỉ: Khu phố Phước Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 934 - 3936 003
Fax: (0254) 3936 425

Nhận xét