UBND Phường 1, thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 10 Thống Nhất, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 545
Fax: (0254) 3351 303
Email: phuong1@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này