Trường tiểu học Phước Hải 3

Địa chỉ: Khu phố Hải Phúc, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3886 175
Website: edu.viettel.vn/thphuochai3

Nhận xét