Trường tiểu học Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ: Khu phố Tường Thành, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3688 376

Nhận xét