Trường THCS Tân Phước

Địa chỉ: Khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ

Nhận xét