Trường THCS Phước Hòa

Địa chỉ: phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3876 739 - 3936 457

Nhận xét