Trường THCS Phú Mỹ

Địa chỉ: phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: (0254) 3893 081

Nhận xét