Trường THCS Láng Dài

Địa chỉ: Quốc lộ 55, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ

Nhận xét