Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 13 Trường Chinh, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3852 966 - 3852 231
Website: baria-vungtau.gov.vn

Các phòng ban:

  1. Phòng Tổ chức - Hành chính (3852 966)
  2. Phòng Đào tạo (3852 231)
  3. Phòng Nghiên cứu Khoa học (3530 680)
  4. Khoa Dân vận (3853 082)
  5. Khoa Xây dựng Đảng (3533 630)
  6. Khoa Nhà nước và Pháp luật (3531 473)
  7. Khoa Lý luận Mác - Lênin (3531 475)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này