Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Bà Rịa

Địa chỉ: 137 Đường 27/4, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3825 123
Email: vhtt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét