Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3688 478
Email: phongnongnghiepdatdo@gmail.com
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét