Khoa Lý luận Mác - Lênin (Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Địa chỉ: 13 Trường Chinh, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3531 475
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét