Bưu điện huyện Xuyên Mộc

Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
Điện thoại: (0254) 3874 095
Fax: (0254) 3874 099
Website: bariavungtau-post.com.vn

Các bưu cục:

1. Bưu cục Bình Châu (3871 100 - ấp Láng Găng, xã Bình Châu)
2. Bưu cục Bàu Lâm (3879 100 - ấp 3, xã Bàu Lâm)
3. Bưu cục Hòa Bình (3872 101 - ấp 4, xã Hòa Bình)
4. Bưu cục Hòa Hiệp (3877 101 - ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp)

Nhận xét