Bưu điện huyện Côn Đảo

Địa chỉ: 48 Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 204
Fax: (0254) 3630 999
Website: bariavungtau-post.com.vn

Các bưu cục:

1. Bưu cục Bến Đầm (3831 101 - Bến Đầm, đảo Côn Sơn)

Nhận xét