Ban quản lý các Khu du lịch huyện Đất Đỏ

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44, khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: (0254) 3677 332 - 3679 833
Email: bqlcackhudulich@yahoo.com.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét