Ban Dân vận Thành ủy thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 45 Ba Cu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3852 042
Email: danvan@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn
Website: baria-vungtau.gov.vn

Nhận xét